Privacyvoorwaarden

Laatste datum van herziening: 7/11/2018

OP WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op MOLYMET BELGIUM nv, met maatschappelijke zetel te Langerbruggekaai 13, 9000 Gent, en met ondernemingsnummer 0422.096.983 (“Wij” of “MOLYMET BELGIUM”).

MOLYMET BELGIUM is een onderneming gespecialiseerd in de productie van molybdeen voor de metaal- en de staalindustrie. Wij leveren aldus geen goederen of diensten rechtstreeks aan particulieren, maar wel aan andere ondernemingen (zogenaamd ‘business-to-business’ model).

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verwerkt in het kader van de activiteiten van onze onderneming.

Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”).

Waar dit relevant is, hebben we een onderscheid gemaakt tussen:

Hieronder horen telkens de volgende onderdelen:

 • Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
 • Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
 • Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACYVERKLARING?

Via deze Privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik maakt van de Site en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt contacteren voor meer informatie.

Wanneer wij verwijzen naar “de Site”, bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende url: https://www.molymetbelgium.be/.

De Site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door MOLYMET BELGIUM.

Wanneer u links op de Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacyverklaring op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

Weet dat er, wanneer u onze pagina’s op Facebook en LinkedIn bezoekt, al dan niet via de snelkoppeling op onze website, cookies door beide pagina's verwerkt worden. Op basis daarvan kunnen wij meer informatie bekomen - op een compleet geanonimiseerde wijze - over het publiek dat onze social media pagina’s bezoekt. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van deze platformen (Cookie policy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal...; Cookie policy Facebook: https://www.facebook.com/polic... - Privacybeleid LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal... ; Privacybeleid Facebook: https://www.facebook.com/about...).

WELKE RECHTEN HEBT U?

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
 • beperking m.b.t. de gegevensverwerking indien u de verwerking of de juistheid van de verwerkte gegevens zou betwisten of indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden met het oog op een mogelijke rechtsvordering terwijl MOLYMET BELGIUM ze niet meer nodig heeft in het licht van de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kunt u:

 • een e-mail verzenden aan privacy@molymetbelgium.be
 • een schriftelijk verzoek richten aan MOLYMET BELGIUM nv, Langerbruggekaai 13, 9000 Gent.

U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, hebt u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (in België: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail).

ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging. 

Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • instructies en trainingen aan betrokken personeelsleden om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, fire walls, anti virus software en versleuteling en
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals toegangscontrole tot onze bedrijfsruimten.

Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORSTUREN? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:

 • externe dienstleveranciers waarop wij een beroep doen voor verschillende zakelijke diensten, zoals bijvoorbeeld IT ondersteuning, verzekering, bewaking;
 • onze moedermaatschappij;
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en
 • externe professionele adviseurs (bijv. advocaten of consultants van MOLYMET BELGIUM).

Behoudens aan onze moedermaatschappij in Chili, waarvoor de gegevensoverdracht passend beveiligd is, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring en deze Site in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail te sturen naar: privacy@molymetbelgium.be;
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar MOLYMET BELGIUM nv, Langerbruggekaai 13, 9000 Gent.


WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING


Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacyverklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere wijziging aan deze Privacyverklaring.